Välkommen att skriva i Havsutsikt

Är du en marin forskare? Är du intresserad av att föra ut din forskning till en bredare målgrupp? Då kanske du vill skriva i Havsutsikt! Vi välkomnar artiklar från alla olika ämnesområden, med marint fokus som den gemensamma nämnaren. Kännetecknande för artiklarna i Havsutsikt är att det i stort sett uteslutande är forskaren själv som författat texten. Med sin breda publik och sitt goda renomme utgör Havsutsikt ett utmärkt forum för spridning av forskningsresultat. Välkommen att skriva, du också!

Målgrupp

Tidskriften trycks i 12 000 exemplar och skickas ut till ungefär 8 000 prenumeranter. Den sprids även på olika museer och naturum. Vår målgrupp är den intresserade allmänheten. Det kan vara båtfolk, fritidsfiskare och andra natur- och miljöintresserade. En stor del av prenumeranterna är skolor. Tidskriften används även av yrkesverksamma inom marina frågor på universitet, myndigheter och departement. Som författare bör du skriva så att texten blir förståelig för en högstadieelev i årskurs nio.

Artiklarnas utformning

Artikeln bör innehålla cirka 6 000 tecken inklusive blanksteg. Den ska ha en kort rubrik, en intresseväckande inledning (ingress) och brödtext med mellanrubriker. Fakta i texten får gärna brytas ut och läggas i separata faktarutor. Inled med det allra viktigaste och mest intressanta. Undvik fackuttryck. Skriv bildtexter till bilderna så att de lockar läsaren att även börja läsa själva artikeln.

Bilder, figurer, tabeller

Två till tre bilder per artikel är lagom. De måste vara högupplösta. Ange fotograf och skriv en bildtext. Om du inte har egna bilder så kan du lämna förslag på lämpliga motiv. Redaktionen försöker ordna önskemålen via bildbyrå.

Figurer och tabeller bör undvikas. I de fall figurer eller tabeller ändock måste vara med, ska dessa vara gjorda på ett tydligt sätt och inte innehålla mer än ett par variabler. Alla bilder och figurer skickas separat. De ska inte infogas i textdokumentet.

Kontaktuppgifter

Författaren presenteras i slutet av artikeln med namn, institutions- och universitetstillhörighet samt e-postadress. Dessa uppgifter finns med för att läsaren ska kunna kontakta den textansvarige för mer information. Om flera personer är inblandade i textförfattandet, kom överens om vem som ska stå för texten. Max två textansvariga kommer att presenteras.

Redigering

En person i redaktionen redigerar artikeln och anpassar den till målgrupp samt till befintlig plats i det aktuella numret. Alla förslag till förändringar av texten diskuteras med författaren. Författaren ges alltid tillfälle att godkänna textens slutgiltiga utformning.

Webbpublicering

Författaren godkänner att artikeln får publiceras på sajten www.havet.nu/havsutsikt.

Ja, jag vill skriva!

Du är när som helst under året välkommen med förslag på artiklar. Skicka en kort beskrivning av vad du tänkt behandla i artikeln. Kontaktuppgifter till redaktionen finns längst ner på denna sida. De två numren planläggs i början på varje år, och förslag som kommit in under året tas då med i diskussionen. Vi gör ett utskick varje år till forskare vid de svenska lärosätena, för att uppmärksamma möjligheten med att skriva i Havsutsikt. Efter detta utskick brukar vi få in en stor mängd artikelförslag. Efter att året planlagts meddelar vi de forskare som skickat in förslag om de kommer att få skriva i årets nummer eller inte. Vår ambition är att producera två omväxlande, innehållsrika och spännande nummer, som ger läsaren en god bild av var forskningen står idag.

Om mitt förslag inte kommer med

Om din artikel inte kommit med i planeringen kan det exempelvis bero på att vi fått in många förslag inom samma ämnesområde, eller att förslaget inte beskrev utförd forskning utan bara planer på kommande verksamhet. I de fall vi har ett stort överskott på förslag diskuterar vi också med forskaren om möjligheten att publicera artikeln under nästkommande år.

Artiklar av ren debattkaraktär undviker vi, eftersom Havsutsikt endast kommer ut två gånger per år. Med en sådan låg frekvens på utgivningen blir det svårt att föra en debatt och låta olika åsikter komma till tals.

Om tidskriften

Havsutsikt är tidskriften för dig som vill hänga med i vad som är på gång inom svensk havsforskning. I tidskriften får du svar på många frågor, men också en inblick i de frågor som ännu inte forskningen klarat av att besvara. Artiklarna är skrivna av forskarna själva, och anpassade för en bred publik av redaktionen. Läs mer


Sök i arkivet