Avhandling

Hormonstörande ämnen i avloppsvatten - kemisk analys för att utvärdera exponering hos fisk

Endocrine disrupting compounds in effluent waters - Chemical analysis to evaluate exposure of fish

Rening och utspädning minskar risken för att fisk skadas av hormonstörande ämnen. I avhandlingen undersöks om renat avloppsvatten från kommunala reningsverk och cellulosaindustrier i Sverige innehåller hormonstörande ämnen i sådana mängder att de orsakar effekter på fisk. Där studeras också hur halterna av dessa ämnen kan minskas i avloppsvattnet.

Relaterad information