Avhandling

Reglering av luftföroreningar från fartyg – Standardval vid reglering av svaveloxidutsläpp

Regulating Vessel-Source Air Pollution - Standard-Setting in the Regulation of SOx Emissions

Utsläpp av svaveloxider (SOx) orsakar betydande global miljöpåverkan och effekter på människors hälsa, inklusive försurning, klimatförändringar och ökad risk för förtida död till följd av allvarliga hjärt- och lungsjukdomar. Idag skiljer sig den reglering som styr utsläpp av svaveloxider beroende på om utsläppskällan är land- eller havsbaserad. Syftet med denna avhandling är att identifiera och undersöka historiska och nuvarande skillnader i standardval vid reglering av land- och havsbaserade utsläppskällor när det gäller svaveloxider.

Relaterad information