Avhandling

Framtiden för mikroplankton i Östersjön - Effekter av skrubbning och klimatförändringar

The future for microplankton in the Baltic Sea - Effects of SWS and climate change

Avhandlingen behandlar hur mikroplanktonsamhället i Egentliga Östersjön påverkas av framtida klimatförändringar, i form av ökad CO2-halt i atmosfären, ökad temperatur och minskad salthalt. Avhandlingen innefattar även studier kring effekterna av skrubbervatten på mikroplanktonsamhället, samt ifall cyanobakterier kan nyttjas inom industrin, som biobränsle eller som fettsyraproducenter.

Relaterad information