Avhandling

Interaktioner mellan skarv och vilda fiskpopulationer. Analysmetoder och tillämpningar

The Interactions between Cormorants and Wild Fish Populations. Analytical Methods and Applications

Denna avhandling gjordes för att öka kunskapen om skarvars interaktion med fisk och fiske. De många skarvarnas stora konsumtion av mindre fisk inverkar på populationerna av främst abborrartade fiskar och karpfiskar. Genom att minska skarvarnas födosök vid områden där fisk ansamlas och växer upp, t.ex. där laxsmolt släpps ut, skulle fiskpopulationerna kunna skyddas, och problemen för fisket minskas.

Relaterad information