Rapport

Spridningen av främmande arter till Nordatlanten och omgivande hav 2003-2007

Avsiktlig eller oavsiktlig spridning av främmande arter kan få stora ekologiska och ekonomiska följder, bidra till en minskad biodiversitet, påverka kustekosystemen och även ha en påverkan på människors hälsa. Rapporten är en sammanställning av fynd av främmande arter som rapporterats årligen i Nordatlanden och omgivande havsområden. Organismerna indelas i patogener, växtplankton, alger och växter, evertebrater och fisk.

Relaterad information