Avhandling

Modellering av löst oorganiskt kol i Östersjön

Modelling the Dissolved Inorganic Carbon System in the Baltic Sea

Ny forskning vid Göteborgs universitet pekar på framtida försurning av hela Östersjöområdet. Den viktigaste orsaken tros vara den ökade halten koldioxid i atmosfären. Moa Edmans avhandling har bidragit till utvecklingen av ett modellsystem som kan användas till att analysera flera miljöhot samtidigt, som till exempel övergödning, försurning och klimatförändringar. Modellsystemet användes för att utvärdera flera framtida pH- och syrgasförändringar i Östersjön. Studien pekade på att den största orsaken till försurningen är de mänskliga utsläppen av koldioxid.

Relaterad information