I den befintliga bedömningsgrunden för bottenfauna i marin miljö behöver artbestämning av familjen Fjädermyggor (Chironomidae) därför endast drivas till familjenivå, eftersom känslighetsvärden saknas på art eller släktesnivå. Det känslighetsvärde som i bedömningsgrunden används för Chironomidae är satt till ett värde som indikerar hög tolerans mot eutrofierande förorening. Erfarenheter från limniska miljöer är att många arter och artgrupper bland chironomider kan användas som indikatorarter och att hela skalan mellan mycket känsliga och mycket tåliga arter finns. Chironomider borde därför gå att utnyttja för att förbättra klassningarna i kustnära områden, framförallt i Bottenhavet och Bottenviken där vattnet har så låg salthalt att många olika arter av chironomider förekommer.