De fem största utmaningarna för miljöarbetet i Skåne och vilka insatser som krävs för att vi ska närma oss miljökvalitetsmålen lyfts fram. 15 åtgärder anses vara särskilt strategiskt viktiga, varav två berör miljömålet "Hav i balans och en levande skärgård".