Avhandling

Undersökning av födoval och byteskonsumtion hos marina däggdjur: Gråsälar i Östersjön

Assessment of dietary patterns and prey consumption of marine mammals: Grey seals (Halichoerus grypus) in the Baltic Sea

Denna avhandling presenterar flera metoder som är användbara för att undersöka sälars och andra marina däggdjurs val av föda och påverkan på fiskbestånd. Arbetet omfattar material insamlat under 2001-2005 och utgör den första undersökningen av gråsälens diet i Östersjön sedan början av 1970-talet. Kort kan sägas att resultaten visar att gråsälarna i Östersjön till stor del äter samma arter och storlekar på fisk som yrkesfisket fångar. Även om sälarnas totala fiskuttag i relation till fisket är försumbart i ett större geografiskt perspektiv kan sälarna ha betydelse för enskilda arter och lokala fiskbestånd.

Relaterad information