Avhandling

Naturligt producerade bromerade ämnen - trender och exponering hos Östersjöns djur och växter

Trends and exposure of naturally produced brominated substances in Baltic biota - with focus on OH-PBDEs, MeO-PBDEs and PBDDs

Fintrådiga alger i Östersjön producerar på naturlig väg ämnen som påminner om bromerade flamskyddsmedel. Avhandlingen visar att bromerade dioxiner och ämnen som liknar bromerade flamskyddsmedel är naturligt producerade och att halterna av dessa ämnen är höga i Östersjön. Mycket talar för att fintrådiga alger är den största boven i dramat. Halterna funna i alger och blåmusslor från Östersjön är så pass höga att eventuella effekter i ekosystemet behöver utredas.

Relaterad information