Under åren 2007-2008 bedrev länsstyrelserna i Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten, Gävleborg samt Uppsala län ett gemensamt projekt kring miljöövervakning av fastsittande vegetation i Bottniska viken. Förutsättningarna för vegetation i Bottniska viken skiljer sig markant från Sveriges övriga kust och de befintliga bedömningsgrunderna för vegetation kan vara svåra att tillämpa. I projektet lades ett stort arbete ner på att samla in och datalägga all inventeringsdata av vegetation från Bottniska viken.