I Västernorrlands län pågår det ett aktivt arbete med att lokalisera och kartlägga marina värdefulla miljöer. Ett viktigt led i detta arbete är att inventera värdefulla lek- och uppväxtområden för fisk. Områden med höga naturvärden på stranden har också många gånger höga naturvärden i det utanförliggande havet, och tvärtom. Det är således av stor vikt att man ser stränderna och den marina miljön som en enhet, vilka styr och påverkar varandra i hög grad. Att prioritera skyddet av marina områden där även landmiljöerna har höga naturvärden och även kanske redan är skyddade eller där skydd planeras kan öka möjligheterna att uppnå de marina bevarandemålen för området.