Längs den bohuslänska kusten mynnar ett stort antal vattendrag som för med sig näringsämnen i form av fosfor och kväve till kustvattnet. Höga halter av näring i vattendragen bidrar till att kustvattnen får problem med övergödning. För att kunna bedöma tillståndet och utvecklingen av näringsämnestransporterna i vattendragen har länsstyrelsen i Västra Götalans län ett provtagningsprogram där fosfor och kväve mäts i 35 små och medelstora vattendrag. Rapporten behandlar utvärdering av extraanalayser.