Länsstyrelsen har gett i uppdrag till ALcontrol att göra en modellberäkning av vilka källor som bidrar till tillförsel av kväve och fosfor till Blekingekusten. Källfördelningsmodellen ger i grova drag en bild av vilka källor till kväve och fosfor som finns inom olika avrinningsområden i Blekinge län. Totalt 37 avrinnings- och kustområden ingår samt Öarna i havet.