Riksdagen har antagit ett nationellt miljökvalitetsmål kallat Hav i balans samt levande kust och skärgård. Det nationella målet har regionaliserats och delmål har tagits fram av Länsstyrelsen i Västerbottens län. De regionala delmålen säger bl. a. att ett representativt urval av länets havs- och kustområden ska skyddas. Länsstyrelsen har arbetat fram en regional strategi för hur marina delmål rörande skydd ska uppnås.