Syftet med undersökningen var att inventera naturvärden i två områden längs Gotlands östra kust inför eventuellt bildande av marina reservat.