Översiktlig inventering av grunda marina miljöer i skärgården öster och söder om Gräsö, inom det geografiska område som ingår i det planerade reservatet som utreds av länsstyrelsen i Uppsala län.