Avhandling

Uppskattning av kväveläckage och belastning av kväve från svensk åkermark

Assessment of leaching loss estimates and gross load of nitrogen from arable land in Sweden

Östersjön anses ha befunnit sig i ett ekologiskt stabilt tillstånd vid sekelskiftet, men betraktas idag som ett av de mer förorenade haven i världen. I denna avhandling visar Markus Hoffmann att kväveförlusterna från jordbruksmark kunde vara betydande även under 1800-talet, men att det stora antalet våtmarker då gjorde att vattnet renades under färden mot havet.

Relaterad information