Avhandling

Populationsdynamik hos nitfrifikationsbakterier vid biologisk rening av avloppsvatten

Population dynamics of nitrifying bacteria in biological wastewater treatment

Nya forskningsresultat kan förbättra kväverening. Kvävereningen i våra reningsverk sker med hjälp av mikroorganismer, där ammonium omvandlas till kvävgas genom så kallad nitrifikation. För att reningen ska ske så effektivt som möjligt krävs god kunskap om mikroorganismernas egenskaper. I avhandlingen visas bland annat att nitrifikationshastigheten är störst när mängden ammonium varieras.

Relaterad information