Avhandling

Om borttagning av kväve vid avloppsvattenbehandling: bakteriell tillväxt och omvandling av kväve och kol

On nitrogen removal in wastewater treatment : bacterial growth and transformations of nitrogen and carbon

Om kväverening i reningsverk - biologiska omvandlingar av kväve. Tillgången på kväve i form av ammonium och nitrat begränsar ofta tillväxt av alger och bakterier i vattenmiljöer. För att minska utsläppen av kväve till havet finns eller kommer kväverening av avloppsvatten att införas i de reningsverk som ligger nära kusten. I denna rening kommer man att använda sig av de mikrobiella processerna nitrifikation och denitrifikation.

Relaterad information