Miljötillståndet i Bottniska viken

I Bottniska viken är miljögifter det största miljöproblemet. Längs kusterna har det sedan länge funnits många stora industrier, och miljögifterna transporteras även norrut med strömmar från södra östersjön. De allra största miljögiftsproblemen finns i de södra delarna av Bottenhavet. Dioxinhalterna i fet fisk, såsom strömming och lax, överskrider EU:s gränsvärden för konsumtion, och även halterna av flamskyddsmedel och kvicksilver. Syrehalterna har försämrats i Bottenhavets djupvatten, vilket troligtvis beror på att syrefattigt vatten kommit in söderifrån.

Om man ser utvecklingen av miljögiftssituationen i ett lite längre perspektiv är trenden generellt ändå positiv. PCB och DDT har minskat sedan 1970-talet. Toppkonsumenterna gråsäl och havsörn, som tidigare varit mycket hårt drabbade av framförallt DDT och PCB, har återhämtat sig till stor del. Populationerna av havsörn är nästan tillbaks till 50-talets nivåer. Antalet gråsälar ökar med ungefär fyra procent per år, och antalet är nu ungefär en fjärdedel av populationsstorleken i början på 1900-talet.

Samtidigt finns det orosmoln. Vi kan se allvarliga effekter av miljögifter i ekosystemet, utan att vi säkert vet exakt vilka miljögifter som är orsaken. Undersökningar visar exempelvis att abborrars könskörtlar minskar i storlek, framförallt i fisk från Bottenhavet. Avgiftningsenzymet EROD ligger fortfarande på betydligt högre nivåer i Bottniska viken än på västkusten.